Vad socialdemokratin vill

10 februari 2012 18:17 | Politik | 29 kommentarer

1975 års socialdemokratiska partiprogram formades av en programkommission i vilken Olof Palme var ordförande.

Det är ett radikalt program, ett program som speglar sin röda tid men också förvaltar socialdemokratins idépolitiska arv som vänsterrörelse.

Tonen slås an redan i programmets inledning:

Vad socialdemokratin vill

Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv.

I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.

Denna socialistiska samhällsuppfattning är uttryck för viljan att förverkliga idéerna om frihet, jämlikhet, demokrati och solidaritet. Dessa idéer har omformats av nya erfarenheter och ständigt skänkt styrka åt strävandena att bereda människorna ett friare och rikare liv. Sina djupaste rötter har socialdemokratins idéer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde.”

Men det mesta av den här texten fanns, till stor del ordagrant, också i 1960 års partiprogram, och några av de bärande meningarna fanns redan i inledningen till 1944 års partiprogram, det som väsentligen formulerades av Ernst Wigforss.

Med brett stöd från partiorganisationerna fördes den här texten, i det närmaste intakt, sedan över också till 1990 års partiprogram. Jag var huvudsekreterare i programkommissionen både 1975 och 1990, även om naturligtvis programtexten formulerades av ett sekretariat. Flera personer – bland dem alltså jag – har formulerat grundtexter till programmets olika avsnitt, och sedan har dessa texter förelagts den kongressvalda programkommissionen; till mina uppgifter som huvudsekreterare hörde att också bearbeta samtliga texter så att de fick en enhetlig språklig och stilistisk utformning.

Naturligtvis har jag då också brottats med frågor om disposition och kontinuitet. De olika partiprogrammen är ju något olika så till vida att de delvis söker svar på frågor, specifika för sin tid. Men ambitionen bör ju samtidigt vara att de ger uttryck för en idémässig kontinuitet, både vad gäller värderingar och grundläggande samhällsanalys. Det är sålunda att märka att både 1975 års och 1990 års partiprogram – och det är mitt verk – liksom de tidigare partiprogtrammen innehåller en av marxismen starkt präglad samhällsanalys.

Om 2001 års partiprogam, i vars utarbetande jag inte deltog, kan man säga mycket, men en sak är påfallande: Det är påfallande olikt tidigare partiprogram redan så till vida att det har en helt annan disposition än de tidigare partiprogrammen.

När nu partivänner, ofta gruppvis, diskuterar utformandet av nästa partiprogram, skulle jag vilja rekommendera dem att inte utgå bara från 2001 års partiprogram.

Särskilt för en reformistisk rörelse är det viktigt att i programsammanhang utgå från partiets samlade idéarv – om man, som socialdemokratin, inte à la revolution vill kasta allt över ända på en gång, är det viktigt att fundera över vad vår rörelse, också under sina tidigare släktled, har försökt staka ut för kurs för framtiden. Naturligtvis måste den kursen på basis av nya erfarenheter kunna revideras, frmför allt när det gäller medlen för att nå målen – men det skadar kanske inte att känna till vilka de där målen var enligt rörelsens tidiga banerförare och deras efterföljare.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek gav 2001 ut boken ”Socialdemokratins program 1897 till 1990”, där jag har skrivit introducerande texter till partiets olika program – programtexterna återges in extenso.

Jag skulle rekommendera dem som nu sitter i programcirklar eller eljest är intresserade att läsa också de här äldre programtexterna.

Boken finns tillgänglig på nätet: Gå in på http://www.arbarkiv/se och gå sen vidare till ladda-ner.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^