Nej till nytt kommersiellt centrum i Östra Fullerö!

28 februari 2008 15:31 | Politik | 2 kommentarer

I Östra Fullerö, beläget i Fyrisåns dalgång, vill privata entreprenörer bygga Uppsalas fjärde köpcentrum med dagligvaruihandel och fackhandel, temapark, idrottsanläggning och bensinstation. E 4ans nya sträckning har fått ett gäng kommersiella exploatörer att känna om inte morgonluft så i alla fall vittringen av pengar.

Trafikmiljöproblemen i Uppsala är stora nog redan nu, utarmningen av cityhandeln och av lokala köpcentra ute i stadsdelarna kännbar även den; den planerade anläggnigen skulle slå hårt inte bara mot det närbelägna Storvreta. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har följaktligen häftigt motsatt sig det här projektet.

Till oppositionens stora glädje har den borgerliga majoriteten i kulturnämnden anslutit sig till denna kritiska hållning. Vid dagens sammanträde med kulturnämnden tog nämnden enhälligt (!) ett yttrande, som bland annat innehåller följande text:

”Att etablera ett nytt externt köpcentrum i den omfattning som föreslås strider mot gällande översiktsplan. Det strider även mot kommunens ambitioner inom projektet ’Den goda staden’ att skapa en tät och mångfunktionell stad med kortare resvägar och minskad klimatbelastning. När beslut om en utbyggnad i denna storleksordning ska fattas krävs därför en omfattande belysning av effekterna för kommunen som helhet.

Kulturnämnden vill understryka betydelsen av en levande stadskärna och levande förortscentra för en god kulturmiljö i bred bemärkelse. Den europeiska stadskulturen bygger på att det finns platser där människor möts. En utveckling i riktning mot att allt mer av handel flyttar utanför städerna får en lång rad konsekvenser för kommunikationsmönstren i kommunen och för aktiviteten i stadskärna och förortscentra.

Med hänsyn till det anförda och i avvaktan på en fördjupad analys av bland annat den pågående planeringen av Storvreta avstyrker kulturnämnden det föreliggande förslaget till program för Östra Fullerö.”

De två första styckena har formulerats av oppositionsgruppens ledare, vice ordföranden i kulturnämnden Peter Gustavsson (s), slutklämmen av den moderate ledamoten Bertil Norbelie.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^