Emil Hagström-sällskap under bildande

10 september 2007 12:26 | Prosa & lyrik | Kommentering avstängd

Vännen Hans O Alfredsson har till mig vidarebefordrat följande, som jag gärna delar med mig av:

Poeten Emil Hagström (1907-1970)

Inbjudan till konstituerande möte den 29 september 2007 klockan 13.00, Runö Kursgård.

Presentation av Emil Hagström i ord och ton.

Efter programmet om Emil kommer vi att formellt besluta att bilda ett Emil Hagström-sällskap.

Lunch serveras klockan 12.00 för 80 kronor (anmäl gärna till adressen nedan). Annars gäller kaffe med tilltugg för 40 kronor.

Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagström föddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå. Emil kom, via långa landsvägar, till Stockholm från Sollefteå i början av trettiotalet. Han kunde hantera en penna, inte bara genom att skriva, utan också genom att teckna, och han försörjde sig så gott det gick på att sälja sina teckningar längs sin vandringsväg. När Emil nådde huvudstaden, gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara. En såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en eller flera dagar. Med tiden utkom både dikt- och novellsamlingar, inalles 16 böcker. Han levde sina sista 20 år i Österskär och är begravd på Österåkers kyrkogård.

I samband med hans 100-årsdag den 3 juli 2007 genomfördes en minnesstund vid graven och togs beslut om att bilda ett sällskap till Emil Hagströms minne. En arbetsgrupp hade planerat minnesstunden och bildade därefter en interimstyrelse.

Välkomna, önskar interimstyrelsen:

Eva Barkengren Thorstein Bergman Linda Fredriksson
Berith Jakobsson Einar Jakobsson Bengt Olin Ulf Johan Tempelman

Emil Hagström-sällskapet
c/o Runö folkhögskola, Näsvägen 100, 184 80 Åkersberga
emil.hagstrom@runo.se

* * *

Förslag till
Stadgar för Emil Hagström-sällskapet

§ 1 NAMN
Sällskapets namn är Emil Hagström-sällskapet och är en ideell förening.

§ 2 SYFTE
Sällskapet ska verka för att hålla Emil Hagströms diktning och prosa känd och levande, göra insatser på diktens och visans område i Emil Hagströms anda, samt uppmärksamma personer – diktare, kompositörer, förmedlare eller forskare – och organisationer som verkar i Emil Hagströms anda.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt.

§ 4 STÖDJANDE MEDLEMSKAP
Företag, organisationer och liknande sammanslutningar kan beviljas stödjande medlemskap. Dessa har yttrande- och förslagsrätt.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift för dessa båda medlemskap fastställs av årsmöte.

§ 6 BESLUTANDE ORGAN
Sällskapets beslutande organ är
– årsmötet
– Sällskapets styrelse

§ 7 ÅRSMÖTE OCH STYRELSE
Årsmöte förläggs till Emil Hagströms födelsedag 3 juli.
Sällskapet tillämpar brutet verksamhetsår 1 juni– 31 maj
Kallelse till årsmöte skall ske senast 1 juni.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma på dagordningen:
1) Mötets öppnande
2) Mötets behöriga utlysande
3) Godkännande av dagordningen
4) Val av
– mötesordförande
– mötessekreterare
– två protokolljusterare tillika rösträknare
5) verksamhetsberättelse
6) Ekonomisk berättelse
7) Revisorernas berättelse
8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9) Fastställande av medlemsavgifter
10) Verksamhetsplan och budget
för nästkommande verksamhetsår
11) Fastställande av styrelsens numerär
12) Val av styrelse m m.
– ordförande för två år
– kassör för två år
– sekreterare för två år
– två ledamöter för två år.
13) Val av två ersättare för ett år.
14) Val av två revisorer för ett år
15) Val av en revisorsersättare för ett år.
16) Val av tre ledamöter till valberedning.
17) Behandling av motioner och
förslag från styrelsen
18) Övriga frågor
19) Mötets avslutande

§ 8 STYRELSEN OCH DESS UPPGIFT
Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt minst två ersättare. Val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om inte årsmötet beslutar annat. Stödjande och stiftande organisationen Runö-skolan utser en styrelseledamot.

Styrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att årsmötesbesluten genomförs. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan besluta om andra aktiviteter än som framgår av verksamhetsplanen.
Styrelsen äger rätt att adjungera person för särskilt ändamål.
Styrelsen har sitt säte i Österåker.

§ 9 FIRMATECKNING
Firma tecknas av ordförande och kassör i förening.

§ 10 REGIONAL VERKSAMHET
Inom Emil Hagström-sällskapet kan bildas lokala avdelningar där behov anses föreligga och efter beslut av styrelsen. Riksorganisationens stadga gäller för medlemskap, medlemsinflytande, uteslutning, m.m.

§ 11 HEDERSMEDLEMMAR
Person kan utses till hedersmedlem

§ 12 STADGEÄNDRING
Beslut som innebär stadgeändring kan endast fattas av årsmöte, med 2/3 majoritet

§ 13 UTESLUTNING
Styrelsen kan utesluta medlem för bristande betalning. Styrelsen kan utesluta medlem som skadar sällskapet.

§ 14 UPPLÖSNING
I händelse av Emil Hagström-sällskapets upplösning tillfaller handlingar Göteborgs universitetsbibliotek, Emil Hagström-arkivet och eventuellt ekonomiskt överskott Sveriges Författarförbund.

Dessa stadgar antogs………..

* * *

Förslag till styrelse 2007/2008:

Ordförande Bengt Olin, Åkersberga
Kassör Ulf Johan Tempelman, Åkersberga
Sekreterare Linda Fredriksson, Åkersberga
Vice ordförande Tore Fors, Sollefteå
Övrig ledamot Berith Jakobsson, Göteborg
Ersättare Eva Barkengren Fors, Åkersberga
Ersättare Einar Jakobsson, Uppsala

* * *

Stödjer du Emil Hagström-sällskapet och vill vara med från början? Betala då 100 kronor i medlemsavgift för 2007.

Plusgiro 926 82 87-1

Bankgiro 5937-0411

Ange ”Emil” och ditt namn och din adress på talongen.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^