Om frihetlig socialism, egenmakt, kooperativ, medbestämmande, brukarinflytande – och privatisering

16 april 2007 12:24 | Politik | 14 kommentarer

Den 13 april skrev jag under rubriken ”Vart har Mona Sahlin tagit vägen?” en kommentar till en intervju hon hade gett till DN.

Min kommentar var i långa stycken positiv, men den rymde också kritik och frågetecken:

”Vilka skattelättnader hon vill ge tjänstesektorn och vad hon vill göra för småföretagarna återstår att se. Först när det sker konkretiseringar, kan man ta ställning. Arbetsskapande åtgärder är naturligtvis välkomna, men handlar Mona Sahlins slogan `att utnämna småföretagarna till hjältar´ om att göra en klassmässig omdefinition av vad som är socialdemokrati, blir saken inte lika enkel.

Också hennes flitiga användning av begreppen `egenmakt´ och `frihet´ väcker farhågor. Det torde vara svårt att bestrida, att SSUs introduktion av den debatten har en del av skulden för den valfrihets-, utmanar- och i slutändan – här trampar jag medvetet på ömma tår – privatiseringsvåg, som, med i vissa fall mycket olyckliga konsekvenser, har svept fram över landet sen nittiotalet. I alla de här privata alternativen i kommunerna finns ju förresten många av Mona Sahlins hjältar, småföretagarna.

På den punkten är det mitt bestämda intryck, att motståndet i partiet – särskilt efter förra höstens många valförluster i kommuner och landsting – har ökat. Kryssar Mona Sahlin inte försiktigt när hon börjar forma förslag, kan detta mycket väl komma att förorsaka hennes första motgångar i rollen som partiledare.”

***

I söndags, den 15 april 2007, publicerade Johan Sjölander – länk finns här intill – en så intressant kommentar, att jag tar mig friheten att återge den här in extenso:

Det var jag som dödade egenmakten, med kärlek

Två socialdemokratiska fritänkare – Jonas Morian och Enn Kokk – har i dagarna berört Mona Sahlin och hennes användande av begreppet ”egenmakt”. Utifrån samma analys drar de sedan helt olika slutsatser: Jonas tycker att egenmakten är välkommen eftersom han ser att det öppnar upp för en mer positiv syn på privata alternativ, Enn tycker det är dåligt av precis samma skäl. Med risk för att ta mig vatten över huvud ska jag här drista mig till att försöka påvisa att deras analys inte är nödvändigtvis sann, och att deras slutsatser därför kan vara en smula för tidiga (i ärlighetens namn ska sägas att Enn har en väldigt öppen och prövande ton i sitt inlägg, så det är möjligt att vi inte är så oense. Men jag tyckte ändå att hans historeskrivning förtjänar en kommentar).

Men först min egen historia i sammanhanget. Jag var aktiv i SSU när Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson lanserade egenmakten, och jag deltog under några är med liv och lust i den fortsatta diskussionen. Till skillnad från många andra på vänsterkanten inom SSU (som jag tillhörde) ville jag inte säga tvärt nej till användandet av begreppet. Däremot såg jag en fara i att egenmakt bara blev en ursäkt för att dra partiet åt höger. Men min linje var att vi snarare borde komma fram till vad vi egentligen menade, istället för att gräva ner oss i skyttegravar och ta avstånd från varandra.

Varför tyckte jag då så? Jo, därför att jag helt enkelt såg en värdefull sak med egenmaktsdiskussionen som det vore dumt att kasta bort. I och med egenmakten återknöt socialdemokratin till en ideologisk frihets- och demokratidiskussion som på intet sätt behövde vara höger, men som på alla sätt var nödvändig att ta.

Anledning till att jag är demokratisk socialist är att jag sett vad klassamhället gör med folk. På arbetsplatser, i skolor och på arbetsförmedlingar mals folk ner, reduceras till något mindre än de borde behöva vara. För mig är arbetarrörelsen därför en rörelse för återerövrad värdighet, för ett människovärde som är lika på riktigt. Någonstans fanns där i egenmaktens utkanter en ansats att faktiskt återigen närma sig denna fråga, om människovärdet, värdigheten, i ett modernt välfärdssamhälle. Då innebar egenmakt inte med nödvändighet privatiserad barnomsorg, utan kunde lika gärna handla om ökat inlyftande på jobbet för vanliga löntagare.

Och faktum var att denna syn på egenmakt så småningom blev det SSU-kongressen ställde sig bakom. Något som dåvarande SSU-ordförande Niklas Nordström i efterhand har gett skulden för att egenmaktsdiskussionen dog ut.

Niklas har såklart på ett plan rätt i sin analys. Eftersom den dåvarande SSU-ledningen inte kände för att driva den ”nya” egenmaktsdiskussionen, så innebar det ju att ingen gjorde det. Så i den meningen har Nordström rätt, och jag får finna mig i att vara en av dem som var med och dödade egenmakten. Med kärlek förvisso, men ändå.

Men det hade inte behövt vara så. Jag tror fortfarande att vi om vi hade förmått lyssna på varandra i dåtidens SSU hade kunnat komma långt framåt med en radikal frihetsdiskussion, och gärna kallat det egenmakt. Det hade då handlar om ett skifte av perspektiv, från system till människa, och kanske om att göra upp med en del låsningar och bindningar till den offentliga byråkratin (där hade ”högern” rätt.) Men det hade också handlat om att vara öppen i metodiken, om att se att inflytandet på arbetet är den viktigaste egenmaktsfrågan och om att se att även kommunala fritidsgårdar kan vara de som ger ungdomarna i ett bostadsområde egenmakt (där hade ”vänstern” rätt.)

Om egenmakt nu handlar om att socialdemokratin ska vara (mer) positiv till privatiserad vård – då tycker jag med Enn att vi lika gärna kan vara utan den. Dels för att begreppet då förfelas: inte ökar det människornas känsla av frihet och värdighet av att privata bolag tjänar pengar på driften av våra akutsjukhus. Och dels för att vi då tappar en chans att utveckla en egen socialdemokratisk ståndpunkt i viktiga frihetsfrågor.

Men det behöver inte vara så. Det måste finnas utrymme för en socialdemokratisk frihetsdiskussion som går bortom upplåtelseformerna för den offentligfinansierade välfärdsproduktionen. Jag tror fortfarande att egenmakt kan vara ett begrepp som går att använda i det sammanhanget. Om det blir så eller inte är fortfarande en öppen fråga. Men jag tror faktiskt att vi borde kunna ha lärt oss något av erfarenheterna från nittiotalets SSU.

***

Svensk socialdemokrati bygger idémässigt
både på marxism och på frihetlig socialism

Ett av de tydligaste exemplen ryms inom en och samma persons, Ernst Wigforss’, tänkande. Han har både gett ut en inkännande och välskriven skrift om materialistisk historieuppfattning och i sina skrifter kämpat med frågeställningen, hur man bäst ska kunna göra löntagarna, på riktigt, delaktiga i produktionslivet.

Också hos mig fanns, tidigt, de här båda tankeströmningarna. Jag läste Marx redan i tonåren. Men jag kände också ett starkt sug från syndikalismen: läste regelbundet SACs tidning Arbetaren, för kulturens skull – men jag attraherades också av den frihetliga socialismen. Med min personbakgrund, kommen som jag är från ett litet land, våldtaget av det kommunistiska Sovjetunionen, föll det sig naturligt att söka efter socialistiska alternativ, som byggde på demokrati, frihet och, om vi ska använda en modernare terminologi, egenmakt.

Jag brukar för övrigt själv datera mitt medvetna anammande av socialismen till när jag som tonåring läste en bok i Folket i Bilds folkbokserie, Folke FridellsTack för mig, grottekvarn”. I den fanns både klassperspektivet och ett frihetligt uppror mot den rådande samhällsordningen. Folke Fridell blev sedan, med böcker som ”Död mans hand”, under åratal en ständig litterär och politisk följeslagare. Ett av mina favorituttryck under den här perioden var (och är fortfarande) Rivar-Bohms ”att vara med att dela och bestämma”.

Kooperativ och arbetarägda företag

Jag läste begärligt allt jag kom över om arbetarägda företag. Det fanns i 1950-talets Sverige till och med lantarbetare som tillsammans köpte en gård och bildade en kolchos.

Men så småningom kom också insikten, att mycket få av de här experimenten överlevde. Experimenten initierades oftast av en eller flera driftiga eldsjälar. När de föll ifrån eller de andra ledsnade, blev det arbetarägda företaget eller kooperativet ett vanligt privat företag.

Det är i det här perspektivet jag ovan bedömde begreppet egenmakt (som jag alltså i grunden känner sympati för). Idealister och eldsjälar från SSU drev fram kooperativa eller föreningsstyrda alternativ till kommunal verksamhet – men vad hände när de här idealisterna vände blicken mot någon annan morgonröd horisont? Man måste också konstatera, att genomslaget för alternativa driftsformer i kommunerna ofta hade en annan bakgrund än ideologisk: Ekonomiskt pressade kommunalpolitiker inbillade sig, att det blev billigare att släppa fram alternativ, som genom inslaget av ideellt arbete, kanske kunde bli billigare. Snart vidgades kommunalpoltikernas perspektiv till att, på samma ekonomiska grund, också välkomna privata initiativ: de påstods vara både mer kostnadseffektiva och ge samma eller rent av bättre kvalitet i verksamheten.

Och nu sitter vi där med alla dessa friskolor. Som ökar klassklyftorna. Som försätter kommunalpolitikerna i en ekonomisk tvångssituation. Som till slut, ekonomiskt så väl som kvalitativt, drar undan benen för de kvarvarande kommunala skolorna.

Medbestämmande – att dela och bestämma

Jag håller med Johan Sjölander om att egenmakt har en meningsfull betydelse i produktionslivet. Jag vågar också påstå, att det i rapporten ”Jämlikhet”, utarbetad av en SAP-LO-grupp med Alva Myrdal som ordförande och med bland andra mig i sekretariatet, finns ett Folke Fridellskt synsätt; jag har i huvudsak skrivit rapportens avsnitt om företagsdemokrati.

Där finns ett perspektiv på den lilla gruppens och individens rätt att vara med att dela och bestämma. Det går sedan en rak linje från rapporten till Olof Palmes arbetslivsreformer på 1970-talet. De här reformerna har sedan urholkats, och de anställda har, i en tid då jobben inte längre kändes säkra, blivit allt mer tysta och allt mer försiktiga, när det gäller att hävda sin rätt. En arbetarrörelse värd namnet borde gå till bred och hård motoffensiv.

***

Valfrihet

Jag är inte mot en rimlig valfrihet i den gemensamma verksamheten, men det finns rimligen andra sätt att förverkliga den i den gemensamma, skattefinansierade verksamheten än avknoppningar, entreprenader och, framför allt, privatisering.

Låt oss ta skolan som exempel. Inget hindrar oss att släppa eldsjälarna för någon alternativ pedagogik fria inom ramen för den kommunala skolan. Jag känner stor sympati för tanken att den kommunala skolan ska erbjuda utbildning för elever som vill lägga tyngdpunkten på något de brinner för – alltså ska vi tillhandahålla till exempel musik- och eller kulturklasser.

En uppenbar vinst med att göra det här inom ramen för den kommunala skolan är att man då slipper för ett demokratiskt samhälle obehagliga profilskolor som Livets Ords skola i Uppsala och vissa muslimska skolor. I demokratin ingår att inte särskilja elever utan att ständigt konfrontera dem med andras erfarenheter och andras synsätt.

En annan, och i slutändan kanske ännu viktigare, vinst är att kommunerna då kan återta bestämmanderätten över hur våra skattepengar används på mest möjligt rationella sätt.

En tredje är att valfrihetsrevolutionen inte får drivas så långt, att det uppstår klyftor mellan de elever (och föräldrar!) som förmår att välja strategiskt (inklusive att välja bort) och de elever med mindre förutseende föräldrar, som efter det här väljandet från de andras sida, blir kvar i den kommunala skolan.

Brukarinflytande

Socialdemokratin borde, som ett led i den antiprivatiseringsoffensiv som jag hoppas kommer, lyfta fram brukarinflytandet som ett viktigt inslag i den gemensamma verksamheten, den kommunala skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen, den landstingskommunala vården och omsorgen och annat liknande. Och då handlar det inte om prat utan om verkligt inflytande åt föräldrar, elever och andra brukare. Det ska gå att påverka utformningen av verksamheten – brukarna ska inte gå till mötet för kaffets utan för inflytandets skull.

***

Privatisering

Jag har genom årens lopp lärt känna många småföretagare – hantverkare, trädgårdsmästare, café- och pensionatsägare och andra – som är socialdemokrater. En del av dem är det främst för att de delar partiets värderingar. Många av dem kommer ur arbetarklassen, har kanske på grund av hur arbetsmarknaden fungerar (eller, i kommunerna, på grund av hur politikerna har beslutat), utan att från början själva vilja det, kommit att bli egenföretagare.

På plussidan finns ett ökat inflytande över det egna arbetet och dess uppläggning. På minussidan finns att man ofta, utan att ens få mer betalt, får jobba minst lika mycket, ofta mer, än man gjorde när man var löntagare. Det här senare lockar en, utan att man därför behöver vara amoralisk eller ondsint, att ifrågasätta skatter, lagar, arbetsgivaravgifter och arbetslivsregler – märk att det senare, om man får lagstiftarna med sig, urholkar tryggheten för löntagarna. Den stora och av nästan alla påhejade ökningen av den privata tjänstesektorn har alltså också avigsidor.

Poängen med det här påpekandet är förstås inte, att det inte skulle få lov att finnas privata småföretag. Men frågan är ändå, om dessa småföretag borde finnas i just den skattefinansierade gemensamma sektor, som är till för att ge medborgarna lika (och kvalitetsmässigt lika god) vård, äldreomsorg, skola, förskola.

Eldsjälarna kan i stället beredas armbågsutrymme inom det offentliga systemet.

Alla kommun- och landstingsanställda måste få reellt inflytande över de arbetsplatser där de verkar.

Medborgarna måste, i den gemensamma sektorn, ges möjlighet att välja mellan alternativ och, i egenskap av brukare, direkt påverka inriktningen på verksamheten.

14 kommentarer

 1. Hej Enn!

  Jag tänkte ta mig friheten och försöka definera
  begreppet egenmakt utifrån mina erfarenheter och kunskaper. Jag har tidigare arbetat med personal, organisation- och ledarskapsfrågor. Erfarenhet
  av stressforskning vid Karolinska institutet.
  Låt mig gå rakt på sak: en arbetstagare
  som tidigare arbetade på det löpande bandet gjorde upprepade rörelser, det som inom arbetslivsforskningen benämns som repetetiva rörelser. Arbetstagaren var bunden till sin arbetsplats, svårt att gå iväg för att ringa till banken eller gå på toa. Arbetstagaren hade förmodligen ett litet beslutsutrymme eller synonymt ett litet handlingsutrymme, låg egen kontroll, eller låg egenmakt. Arbetststagaren hade förmodligen lite socialt stöd av arbets-kamrater och arbetsledare. Förmodlingen var tempot högt uppdrivet på det löpande bandet.
  Att arbeta under högt tempo (höga krav), låg egen kontroll (låg egenmakt) och bristande socialt stöd – finns oftast ett stark samband med negativ stress. Stress kan ge ju ge upphov bl a till koncentrations svårigheter, inläringsproblem, sömnproblem, hjärt-kärlsjukdomar m.m. Den negativa stressen är farligare jämfört med den postiva stressen. Chefer i näringslivet kan arbeta under högt tempo eftersom dom kan styra sin kalender i stor utsträckning. Hur många timmar jobbar Scania och Ericsson VD i veckan?
  En ideal arbetsplats för en löntagare – det är det finns möjligheter att styra och planera sitt arbete efter eget huvud (Hög egen kontroll, hög egen makt). Att ansvar och befogenheter följs åt. Socialt stöd av kollegor och arbetsledare. Kompetentens utveckling, återkoppling på arbetsinsatsen. Möjligheten att lära nytt.
  Under slutet av 90-talet när sjukskrivningar steg brant, var det en stor grupp – äldre kvinnor från den offentliga sektorn. Oftast var det låg personal beamanning, nedskärningar (lite socialt stöd), högt tempo, lite beslutsutrymme.
  Refrenser. www. stressmottagningen
  Robert D Putnamns bok ”Den ensamme bowlaren”
  Lennart Levi ”Stressen i mitt liv”.
  Jag orkar inte skriva längre, återkommer gärna i
  debatten senare. Go kväll!

  Rustan Rydman
  (rustanrydman@hotmail.com

  Comment by Rustan Rydman — 2007 04 16 20:52 #

 2. Hej Enn!

  Jag tänkte ta mig friheten och försöka definera
  begreppet egenmakt utifrån mina erfarenheter och kunskaper. Jag har tidigare arbetat med personal, organisation- och ledarskapsfrågor. Erfarenhet
  av stressforskning vid Karolinska institutet.
  Låt mig gå rakt på sak: en arbetstagare
  som tidigare arbetade på det löpande bandet gjorde upprepade rörelser, det som inom arbetslivsforskningen benämns som repetetiva rörelser. Arbetstagaren var bunden till sin arbetsplats, svårt att gå iväg för att ringa till banken eller gå på toa. Arbetstagaren hade förmodligen ett litet beslutsutrymme eller synonymt ett litet handlingsutrymme, låg egen kontroll, eller låg egenmakt. Arbetststagaren hade förmodligen lite socialt stöd av arbets-kamrater och arbetsledare. Förmodlingen var tempot högt uppdrivet på det löpande bandet.
  Att arbeta under högt tempo (höga krav), låg egen kontroll (låg egenmakt) och bristande socialt stöd – finns oftast ett stark samband med negativ stress. Stress kan ge ju ge upphov bl a till koncentrations svårigheter, inläringsproblem, sömnproblem, hjärt-kärlsjukdomar m.m. Den negativa stressen är farligare jämfört med den postiva stressen. Chefer i näringslivet kan arbeta under högt tempo eftersom dom kan styra sin kalender i stor utsträckning. Hur många timmar jobbar Scania och Ericsson VD i veckan?
  En ideal arbetsplats för en löntagare – det är det finns möjligheter att styra och planera sitt arbete efter eget huvud (Hög egen kontroll, hög egen makt). Att ansvar och befogenheter följs åt. Socialt stöd av kollegor och arbetsledare. Kompetentens utveckling, återkoppling på arbetsinsatsen. Möjligheten att lära nytt.
  Under slutet av 90-talet när sjukskrivningar steg brant, var det en stor grupp – äldre kvinnor från den offentliga sektorn. Oftast var det låg personal beamanning, nedskärningar (lite socialt stöd), högt tempo, lite beslutsutrymme.
  Refrenser. www. stressmottagningen
  Robert D Putnamns bok ”Den ensamme bowlaren”
  Lennart Levi ”Stressen i mitt liv”.
  Jag orkar inte skriva längre, återkommer gärna i
  senare debatten. Go kväll!

  Rustan Rydman
  (rustanrydman@hotmail.com

  Comment by Rustan Rydman — 2007 04 16 21:19 #

 3. Till Rustan Rydman: Du behöver inte skicka dina inlägg två gånger. De kommer in, när jag har läst dem och godkänt dem för publicering. Hittills har jag aldrig censurerat någon.

  Comment by Enn Kokk — 2007 04 16 21:55 #

 4. Hej!

  Min dator strulade igår, därför blev 2 inlägg från mig. Ber om ursäkt.
  Mvh
  Rustan Rydman

  Comment by Rustan Rydman — 2007 04 17 13:46 #

 5. Anders Thunberg skickar följande per mejl:
  Läser inläggen om egenmakt på din blogg. Tycker att den debatten inte kan föras utan att man samtidigt kommer in på en diskussion om ”byråkratin”. Det är för mig obegripligt att vänstern (inom och utom SAP) har kommit att krama om ”byråkratin”. Vänsterpartiet är här värst. Det verkar som om vänsterpartiet blivit en intresseorganisation för välfärdsbyråkrater. Välfärdsamhället står verkligen inte och faller med byråkratin. Det finns andra sätt att garantera välfärden än att göra den till en tummelplats för socionomer och diverse ”överhetsbyråkrater”. Måhända kan egenmaktsförespråkarna här bidra med konstruktiva lösningar – det finns en annan tradition inom arbetarrörelsen som bygger på den sunda känslan att gemensamt och solidariskt finna fram lösninmgar.Ta exemplevis försäkringskassesystemet. En gång i tiden fanns det hundratals enskilda kassor, där de enskida medlemmarna kände att de hade ett ansvar gentemot andra medlemmar…. och där det fanns en självklar moral att inte utnyttja solidariteten på den andres bekostnad. Nu har byråkratin och ”staten” tagit över det hela med följd att tidigare förhållningsätt försvunnit – hur har det kunnat ske och vad har vi egentligen för lösning på det?

  Comment by Enn Kokk — 2007 04 18 12:53 #

 6. Jag tror både överhets- och underhetsbyråkrater behövs. Tar man bort dessa steg inom den offentliga (även den privata) hierakin så tar man bort många av de bollplank som verkar både uppåt och neråt och som den övriga personalen behöver för ett mer avstressande arbete. Det var just dessa sk byråkrater som först rationaliserades bort under 90-talets svångremsperiod både inom den offentliga och privata sfären vilket kanske var orsaken till den kraftigt stegrande sjukkurvan i landet!

  Comment by Bengt Nilsson — 2007 04 18 18:47 #

 7. Lustigt att du nämner Folke Fridell som ideologisk inspiratör. Det gäller mig också, fast i mitt fall var det snarare ”Död mans hand” än ”Tack för mig, grottekvarn.” Den förstnämnda har med säkerhet betytt mer för min socialistiska övertygelse än både Marx och något av SAP:s program, hur smärtsamt det sistnämnda än kan tänkas vara att läsa för en gammal programsekreterare…

  Comment by Mats Rosin — 2007 04 19 18:06 #

 8. Till Mats Rosin: Som jag nämnde, har även ”Död mans hand” hört till mina följeslagare. Men för mig kom ”Tack för mig, grottekvarn” först. Den ingick i FiBs folkbokserie, som jag sålde och därför (för att kunna argumentera inför de potentiella kunderna) också själv läste, innan jag gick ut och sålde böckerna. Och den drabbade mig som en blixt! Den fick mig att ta ställning, för resten av livet.

  Comment by Enn Kokk — 2007 04 19 20:28 #

 9. Det är väl det här som är all socialisms verkliga kärnfråga. Hur stor kan en organisation bli? Planhushållning, socialisera vartenda jävla dass i landet och allt vad det var vi sa en gång i tiden, vad betyder det? Självklart bör folk ha rätt att skita som dom vill, men … Kommunala konstnärsateljéer, lysande, men … Som Anders Thunberg så riktigt påpekar har vänsterpartiet blivit ett parti för offentliganställda och det gäller också stora delar av SAP. Att sånt kan bli problematiskt framgår mycket klart av Sovjetunionen, Kina och andra alltför stora organisationer. Men alternativet är inte heller särskilt lockande, USA-imperialismen som det hette på sjuttitalet eller globaliseringen som det heter nu. När jag gick på gymnasiet sa jag en gång att jag tänkte mig framtiden som ett högteknologiskt zigenarläger. Oavsett alla fördomar som kan ha legat bakom en sådan tanke tycker jag ändå inte att den var så dum. Men …

  Comment by Hans O — 2007 04 19 23:02 #

 10. Till Hans O Sjöström: Att monoliter inte fungerar har de kommunistiska planhushållningssystemen visat med besked. Att den ohämmade kapitalismen inte heller leder till en rimlig värld är en uppfattning som jag aldrig har sett någon anledning att ompröva. Någonstans i det här spänningsfältet finns tankar om en demokratisk socialism, inte som en kompromiss utan som en självständig modell. En modell som dessutom är mångfacetterad. Jag skulle på den punkten gärna citera 1975 års socialdemokratiska partiprogram, om jag där jag sitter (i Öregrund) hade det till hands. Huvudtanken är att pröva olika modellers bärkraft, låta många blommor blomma för att citera en person som när det kom till kritan inte levde efter den regeln.
  Alltså: inte otyglad kapitalism, ej heller planhushållning à la Sovjetunionen, utan det vi med ett ord som kanske inte var så bra döpte till ”planmässig hushållning”, med vilket menades, att samhällsorganen med hjälp av lagar, skatter, regleringar och liknande måste ges möjlighet att ta till vara medborgarnas intressen gent emot kapitalismens fria marknad.

  När det gällde produktionslivet, förordade vi mångfald. Konsumentkooperation, bostadskooperation och producentkooperation som alternativ till privat handel, privatägda bostadshus och privat varuproduktion. Statliga och kommunala monopol på utvalda, för medborgarna viktiga områden. Statliga företag utan monopol på andra viktiga områden, där det finns nationella intressen att ta till vara. I huvudsak privata företag på andra områden. Dessutom, genom lagar och avtal, ökad makt åt fackföreningarna (också till grupper av anställda) i produktionslivet.

  Det här synsättet är i dag enligt min mening nästan ännu mer relevant i dag, i globaliseringens (läs den globala kapitalismens) tidevarv.

  Det viktiga är att prova sig fram med öppet sinne, inklusive att ompröva det som inte har fungerat så bra som tänkt. Provisoriska utopier kallade Ernst Wigforss det.

  Comment by Enn Kokk — 2007 04 20 12:54 #

 11. Hej Enn!

  Jag tror att du och jag tänker ungefär i samma banor när det gäller samhällsekonomien, trots att vi har olika bakgrund och tillhör olika generationer. Jag är uppvuxen i 2 rum och kök, Bagarmossen. Först vill jag påpeka att ”låta tusen blommor, blomma”, tänkar jag på Mao i Kina som sägs att fällt dessa bevingade ord.
  Jag är ej anhängare av en kvartalskapitalism och ej anhängare av planekonomi siom i gamla öststaterna. Jag föredrar en ekonmomi som ser ut som en ”tårta”. En tårtbit är en statlig sektor, en annan tårtbit är en kommunalsektor, nästa en landtingssektor, kooperativ företag, småföretag, medelstora företag och slutligen storföretag.
  Jag tror på en blandning en mix. Ger en bra dynamik. Jag är skeptisk till oligopol som finns inom bl a bank och försäkringsektorn. Svedala är litet land med 9 miljoner invånare, ungefär lika stort som London. Finns det vinnare och förlorare i den globala marknadsekonomien?

  Hälsningar
  Rustan Rydman

  Comment by Rustan Rydman — 2007 04 20 14:40 #

 12. Mycket sympatiska tankar på denna blogg. Anser att du,Enn, slår Peter Englunds med många hästlängder!
  Men när det gäller att utveckla egenmakt mm – förutsätter det inte att produktionsmedlen är i folkets ägo? Nej, kanske inte, men att det finns en rörelse i den riktningen, en offensiv socialdemokrati, inte en defensiv som de senaste decennierna? Du beskriver ju bra hur de goda initiativen efter ett tag går upp i rök.

  Comment by Sixten Andréasson — 2007 04 20 22:55 #

 13. Till Sixten Andréasson: När socialdemokratin under Olof Palmes ledning på 1970-talet genomförde en rad arbetslivsreformer, som ökade fackets, mindre arbetsgruppers och även den enskilde anställdes makt på arbetsplatsen, gällde detta även privata företag. Socialdemokratin var då just offensiv på det sätt du efterlyser, så offensiv att stora delar av borgerligheten (folkpartiet till exempel) inte bara slöt upp utan ibland nästan tävlade med socialdemokratin om att gå längst.

  Skildringen av det här hör till det mest roande i Claes Arvidssons bok om Olof Palme, den som jag just har skrivit om på bloggen.

  Comment by Enn Kokk — 2007 04 21 7:33 #

 14. Instämmer, ska läsa boken.

  Comment by Sixten Andréasson — 2007 04 21 16:51 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^