Irlands nej är välkommet!

16 juni 2008 18:04 | Politik | 10 kommentarer

Lite tankeväckande för EU-federalisterna borde det vara, att Lissabonfördraget har stjälpts av det enda medlemsland, som har låtit sina medborgare rösta om fördragets vara eller inte vara.

Regeringen, och så även socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin, verkar dock vilja låtsas som det regnar och gå vidare med den svenska ratificeringen av fördraget, detta trots att det efter Irlands nej inte kan träda i kraft.

Bortförklaringarna av resultatet i folkomröstningen på Irland är många – som om man kunde omintetgöra nejet genom att bevisa att majoriteten omväxlande består av reaktionärer, träskallar, oinformerade och bönder som vill ha ännu mer jordbrukssubventioner. Vän av ordning vill dock på den sista punkten påminna om att det kanske inte är särskilt överraskande, att de irländska bönderna vill ha mer, åtminstone inte mindre, av det som EU hittills har lockat dem med.

I EU-debatten, liksom i många andra debatter, för alltför få principiella resonemang – i stället argumenterar man utifrån sina egna darling-ämnen.

Jag vill därför göra tvärt om. Jag har i hela mitt vuxna liv varit anhängare av fri abort. Dagens Nyheter påpekar i sin huvudledare 16 juni 2008, att till nej-sidans seger i det katolska Irland sannolikt har bidragit bland annat oron för att via EU bli påtvingad en mer liberal abortlagstiftning. Jag är förvisso beredd att argumentera för en liberal abortlagstiftning, men i egenskap av övertygad demokrat anser jag, att medborgarna i den demokratiska republiken Irland själva måste få avgöra, vilka lagar de ska ha.

Det EU-federalisterna inte tycks kunna ta till sig är, att EUs medlemsländer inte bara har skilda språk utan dessutom också har religiösa, kulturella, ja rent av politiska särdrag, som man verkligen inte kan jämna ut med hjälp av en väghyvel, benämnd Lissabonfördraget.

DN-ledaren, vars samtliga slutsatser jag verkligen inte delar, har en ingress, som i ett nötskal fångar både orsaken till det irländska nejet och det som även vi svenska antifederalister anser vara centralt:

Det finns många svar på varför irländarna röstade nej till Lissabonfördraget. Men den grundläggande orsaken är oron för förlorad suveränitet.

Alltså: Frihandel (framför allt fri varuhandel) i princip ja – men inte så att alla nationella särdrag, som stör denna, i den heliga konkurrensneutralitetens namn måste utplånas! Mycket mer borde återföras för beslut i de nationella parlamenten. Låt många blommor blomma! Hittar något medlemsland någon egen kreativ lösning på något samhällsproblem, så lär andra länder så småningom följa efter alldeles frivilligt.

Den meningsyttring om den irländska folkomröstningen, som har avgetts av Socialdemokratiska EU-kritiker, innehåller en minimiplattform för det som EU nu borde företa sig:

– Den irländska nejet innebär att Lissabonfördraget har fallit och att förhandlingarna om EUs framtid öppnas på nytt. Vi är med i EU för att påverka, och det har aldrig varit så viktigt som nu, säger Anna Hedh, ordförande för Socialdemokratiska EU-kritiker.

Socialdemokratiska EU-kritikers styrelse har antagit nedanstående uttalande om konsekvenserna av Irlands nej till Lissabonfördraget. För mer information, kontakta Anna Hedh på 070-898 59 38.

UTTALANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATISKA EU-KRITIKERS STYRELSE:

Respektera Irlands folkomröstning och använd tillfället att reformera EU!

Socialdemokratiska EU-kritiker välkomnar Irlands nej och konstaterar att Lissabonfördraget därmed fallit. Vi utgår från att EUs demokratiska spelregler respekteras. Det är nu upp till alla demokratiska krafter att motarbeta alla försök till manipulation av resultatet i den enda folkomröstning som tillåtits om detta fördrag. Nu gäller det för den europeiska arbetarrörelsen att ta tillfället i akt att skapa ett socialt Europa.

För att ett fördrag ska godkännas måste varje EU-land säga ja till det. Det irländska folkomröstningsresultatet innebär att Lissabonfördraget faller. Den svenska ratificeringsprocessen ska därför avbrytas. Allt annat vore odemokratiskt. Det finns inget skäl att ratificera ett dokument som inte kan antas som EUs fördrag.

Om EU nu väljer att gå vidare som om ingenting har hänt, signalerar det att små stater såsom Irland och Sverige kan köras över. Vi förutsätter att Sveriges regering och opposition gemensamt står upp för att det inte är acceptabelt med olika spelregler för små och stora medlemsländer.

Lissabonfördraget skulle ha inneburit en massiv överföring av makt till EU och dess institutioner. På centrala områden, såsom straffrätten, skulle Sveriges självbestämmande ha inskränkts. Unionen skulle alltmer ha fått karaktären av militärallians. Unionsrätten skulle formellt ha överordnats Sveriges grundlag. EU skulle i praktiken ha fått en president och en utrikesminister med stora befogenheter att styra över medlemsländerna. Lissabonfördraget skulle därmed ha lett till inskränkning av Sveriges självständighet och möjlighet att tala med en egen röst i världen.

Socialdemokratiska EU-kritiker välkomnar därför resultatet i den irländska folkomröstningen och betonar att detta måste respekteras av medlemsländerna. Detta är det tredje folkliga nejet till det fördrag som tidigare gick under namnet EU-konstitutionen. Vi är övertygade om att också andra länder skulle ha sagt nej om befolkningen i de övriga EU-länderna hade tillåtits rösta om fördraget. Europas ledare måste lyssna på detta utbredda missnöje över vart EU är på väg.

Fördraget måste nu omförhandlas. Detta är tillfället för den svenska socialdemokratin att påverka EU i en riktning bort från ökad överstatlighet och marknadsliberalism. Vi kan nu förverkliga visionen om ett EU som värnar sociala rättigheter, agerar solidariskt gentemot omvärlden och bygger på självständiga länder i samverkan.

Socialdemokratiska EU-kritiker uppmanar därför det socialdemokratiska partiet att inför de kommande fördragsförhandlingarna verka för:

1. Att strejkrätten skrivs in i fördraget som en rättighet överordnad fri rörlighet av tjänster, kapital och varor.

2. Att det i fördraget skrivs in att nationella lagar och kollektivavtal, vars syfte det är att skydda löntagarna, ska respekteras.

3. Att full sysselsättning införs som det överordnade målet för den samordnade ekonomiska politiken.

4. Att kontrollen över Europeiska centralbanken demokratiseras.

5. Att det inte fördragsfästs att euron är den gemensamma valutan, alternativt att svenskt undantag förs in i fördraget.

6. Att miljöskyddsregler ska fungera som minimiregler. Den inre marknadens regler ska inte kunna förhindra enskilda länder från att föra en mer progressiv politik.

7. Att medlemsländer enskilt ska kunna reglera såväl handel som införsel av vissa varor som anses ha stor betydelse för folkhälsan, exempelvis alkohol.

8. Att de nationella parlamentens makt ökar och kommissionens makt minskar. Bland annat bör de nationella parlamenten kunna föreslå lagar för EU.

9. Att unionsrättens företräde framför nationell lag inte skrivs in i fördraget eller i dess bilagor.

10. Att den så kallade pasarrellen, som gör det möjligt för EU att ge sig själv mer makt utan föregående fördragsändring, tas bort. Om EU ska få makt att besluta över fler områden med majoritetsbeslut, måste detta föregås av en fördragsändring.

11. Att det inte inrättas någon permanent ordförande (president) eller hög utrikesrepresentant (utrikesminister).

12. Att medlemsländerna ska ha rätt till en självständig utrikespolitik och inte tvingas in i någon ”gemensam utrikespolitik” med lojalitetskrav. Gemensamma ståndpunkter i utrikespolitiken kan ibland vara eftersträvansvärda, men det finns ingen orsak att fördragsfästa detta.

13. Att skrivningar som innebär en målsättning om ett gemensamt försvar stryks.

14. Att skrivningar som kan tolkas som gemensamma försvarsförpliktelser stryks.

15. Att inte tillåta förändringar i röstvikterna som förändrar maktbalansen till förmån för de stora länderna.

För mer information, kontakta Socialdemokratiska EU-kritikers ordförande Anna Hedh, 070-898 59 38.

___________________________________________________________________

Uttalandet utskickat av Socialdemokratiska EU-kritikers styrelse genom Peter Gustavsson.

10 kommentarer

 1. Ja Ja ropa Yeas då ja såg de rösta Nej.

  Sen anser jag som svensk medborgare att Sverige är inte ett demokratiskt land längre då vi icke fick rösta.

  Vi lever i en Diktaktur med nickedocker som spelar politiker.

  Comment by pihls — 2008 06 16 18:27 #

 2. Hörde Margot Wallström uttala sig då resultatet av omröstningen i Irland blev känt. Hennes harang var pinsam!
  Men det förstås, hon har makt och tjänar stora pengar.

  Comment by Kerstin — 2008 06 17 2:41 #

 3. Socialdemokratiska studentförbundet antog på sin kongress i helgen ett uttalande i vilket krävs att konflikträtten och kollektivavtalen garanteras innan riksdagen ratificerar fördraget. Förbundet är öppet för införandet av specifika garantier i fördragstexten.

  Personligen ligger jag mycket närmare socialdemokratiska EU-kritikers hållning, men jag anser likväl att studentförbundet gjorde en tydlig och efterlängtad markering.

  Vidare antog studentförbundet en Europapolitisk plattform som i mångt och mycket går i linje med socialdemokratiska EU-kritikers förslag. Studentförbundet kräver numera (bland annat) att:

  – målen om full sysselsättning ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet överordnas kapitalets, varornas och tjänsternas fria rörlighet

  – rätten till arbete, strejk och sympatiåtgärder garanteras i fördragen

  – överstatlig miljö-, hälsoskydds- och konsumentlagstiftning utformas som miniminivåer, så att enskilda medlemmar skall kunna besluta om mer progressiva bestämmelser.

  – enskilda medlemsländers rätt till en restrikt drogpolitik med bland annat möjlighet till sänkta införselkvoter och försäljningsmonopol.

  Det är åtminstone en bra början!

  Comment by Daniel J — 2008 06 20 14:03 #

 4. Till Daniel J: Det är en bra början! Och en välkommen distansering från den okritiska EU-entusiasm som tidigare fanns i studentförbundet.

  Comment by Enn Kokk — 2008 06 20 14:49 #

 5. Även om jag kan fnissa lite åt irlands nej ska man vara klar över att de näppeligen röstade nej för att stödja de krav som Byggnads till exempel haft för ratificering. Istället ville de skydda de gynnsamma specialvillkor som Irland haft, vilka syftade till att en gång i världen lyfta den irländska ekonomin. Vilket också skedde.
  Intressant är ju dock hur man ska hantera detta – om man kommer att tuffa på som inget har hänt, eller om förslaget till fördrag faktiskt kommer att göras om. Jag tror tyvärr på det första.

  Comment by Calle Fridén — 2008 06 22 10:43 #

 6. Du har inte helt rätt, Calle Fridén.

  Både på ja- och nej-sidan förekom flera olika beslutsanledningar. Irlands motsvarighet till LO, ICTU, sade med mycket knapp marginal ja: 14 ja, 5 nej och 8 nedlagda röster. ICTU förklarade också varje förbunds rätt att uttala sin egen mening, och det största förbundet, Siptu, valde linjen ”ja, om regeringen garanterar kollektivavtalen”. Det vägrade regeringen, varför ja:et blev ett nej. Även bland andra lärarförbundet sade nej. Samtliga nej-sägande fackförbund hänvisade till Vaxholms- och Rüffertmålen.

  Comment by Daniel J — 2008 06 22 10:55 #

 7. Till Calle Fridén och Daniel J: Ni har egentligen rätt båda två: Irlands nej-majoritet uppstod genom att olika grupper av olika skäl röstade på samma sätt.

  Men den intressantaste frågan just nu är ändå hur EU-länderna väljer att hantera Irlands nej.

  Comment by Enn Kokk — 2008 06 22 11:46 #

 8. Sluta fnissa åt Irlands nej. Hur hade röstresultatet sett ut i andra länder, däribland Sverige, om det skett folkomröstning. Tänk efter -när fnisset gått över!

  Comment by Sixten Andréasson — 2008 06 22 13:53 #

 9. Hej, skulle du kunna hjälpa mig? Jag hörde ”den stora dagen” i så ska det låta.Jag har hört en liknande text som handlar om en mamma som plockar bort sin blåa kaffeservis allt eftersom barnen inte kan komma.MVH Ingela

  Comment by Ingela — 2008 06 22 22:53 #

 10. Till Ingela: Jag antar att det är den här texten, av Benny Borg och inspelad av Vikingarna, du är ute efter:

  Den stora dagen

  En gammal kvinna går omkring och pyntar i sitt hus
  Idag är det hennes stora dag.
  Hon har köpt kaffebröd och tårta som smyckats med små ljus
  och en likör av bästa slag.
  Och när hon lägger på en duk, den finaste hon har,
  så ringer det på hennes telefon.
  Hon blir glad och lyfter luren och hör rösten på en karl,
  hennes allra yngsta son.

  Jaså, säger Du det, Du kan inte komma från,
  Du tog fel på vilken dag det var.
  Nej, det gör ingenting, om det är något, bara ring,
  för jag finns ju här var dag.

  Hon tar fram finservicen, den med små violer på,
  en kopp har visst en gång gått i kras.
  Men hon tänker att det gör nog ingenting,
  vi blir så få på mitt årliga kalas.
  Och när kaffet kokar upp så ringer det på telefon,
  och hon glömmer allt och springer därifrån,
  och på ett ögonblick hon mister något av sin illusion
  när hon hör sin äldste son.

  Jaså, säger Du det…

  Flera timmar drar förbi och dagen blir till kväll,
  en trött gammal kvinna somnar in.
  Hon har stått där hela daÆn och väntat sina barn
  vid sin blommiga gardin.
  Hennes kaffebröd finns var och tårtan där den står,
  den visar hur barn kan överge.
  Och när dottern ringer finns det inget mer att förstå,
  då har ljusen brunnit ner.

  Jaså, säger Du det…

  Comment by Enn Kokk — 2008 06 23 0:12 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^